جنایات علیه عفت و اخلاق

تعریف جرایم علیه عفت و اخلاق:
جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی عبارت است از هرگونه رابطه ناشی از تمایلات جنسی انسانها به یکدیگر که از حد و مرز متعارف جامعه فراتر باشد به نحوی که شرع و جامعه نتواند از آن چشم پوشی نماید.

ویژگی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی:
ارضای تمایلات جنسی بین دو جنس موافق و مخالف، فقط در محدوده شرایط مورد پذیرش شرع و آداب و رسوم جامعه مجاز و قابل قبول است و در صورتی که این ارتباط بین زن و مردی که علقه زوجیت بین آنها نیست یا بین دو همجنس اتفاق بیفتد؛ از مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی محسوب شده و قابل تعقیب و مجازات است.

اثبات این نوع جرایم بسیار مشکل بوده و شرع، سازکار بسیار سختی را برای اثبات آنها درنظر گرفته است اما در صورت اثبات نیز، مجازات بسیار سختی در مورد این افراد اعمال می کند که نوعاً در سایر جرایم وجود ندارد همچون اعدام یا شلاق های حدی

انواع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی عبارت است از حیثیت، اعتبار، آبروی فردی و خانوادگی اشخاص که مصادیق آن بدین شرح است: