جرایم علیه اشخاص

جرایم علیه اشخاص به معنای جرایمی است که به جسم و جان و حیثیت افراد جامعه وارد گردد.

ویژگی جرایم علیه اشخاص:
در این نوع جرایم به جهت آنکه حیات و جان آدمی مورد تعدی و تعرض قرار گرفته؛ لذا در قوانین جزایی شدیدترین مجازات و واکنش کیفری برای آن پیش بینی شده است.

جرايم عليه اشخاص را در دو دسته كلي می توان تقسيم نمود که در ادامه به معرفی دقیق تر موارد آن ها میپردازیم

انواع جرایم علیه اشخاص