مالکیت معنوی

انواع دعاوی مالکیت معنوی

حقوق مالکیت فکری شامل دو دسته عمده است:
الف) حقوق مالکیت ادبی و هنری
ب) حقوق مالکیت صنعتی

که در ادامه به معرفی دقیق تر موارد آن ها میپردازیم

انواع دعاوی مالکیت معنوی