داوری

تعریف داوری:
داوری عبارت است از اینکه افراد جامعه، اختلافات بین خود را توسط یک یا چند نفر معتمد به انتخاب خود حل وفصل کنند. براین اساس طرفین معامله می‌توانند ضمن شرایط عقد یا در قرارداد دیگری با یکدیگر توافق کنند چنانچه اختلافی راجع به اجرای قرارداد میان آن ها ایجاد شد، یک یا چند داور که از قبل نام آن‌ها را مشخص کرده اند، یا حتی پس از بروز اختلاف، آن ها را معین خواهند کرد، به اختلاف آن ها رسیدگی کرده و رای صادر کند.

ویژگی داوری:
ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه دارای امتیازات و ویژگی هایی است از جمله:
الف) حل اختلاف بدون تشریفات رسیدگی در دادگاه ها و با هزینه های بسیار کمتر انجام خواهد شد.
ب) تعیین داور به انتخاب طرفین دعوا بوده که در نتیجه پذیرش رأی صادره برای آنها آسان تر خواهد بود.

انواع داوری

داوری بر دو نوع اختیاری و اجباری است: